سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
مرکز پژوهش های اسلامی صدا و سیما 
پژوهشگر 
1379/01/01 
1383/01/03 
علمی پژوهشی 
همکاری 
مرکز اسناد انقلاب اسلامی 
پژوهشگر 
1382/01/01 
1385/01/01 
علمی پژوهشی 
همکاری 
پژوهشکده تاریخ و سیره دفتر تبلیغات اسلامی 
پژوهشگر 
 
 
علمی پژوهشی 
همکاری 
پژوهشگاه فرهنگ و. اندیشه اسلامی 
هیات علمی 
1395/05/01 
1395/05/01 
موظفی