سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
مرکز پژوهش های اسلامی صدا و سیما 
پژوهشگر 
2000/03/20 
2004/03/22 
علمی پژوهشی 
همکاری 
مرکز اسناد انقلاب اسلامی 
پژوهشگر 
2003/03/21 
2006/03/21 
علمی پژوهشی 
همکاری 
پژوهشکده تاریخ و سیره دفتر تبلیغات اسلامی 
پژوهشگر 
 
 
علمی پژوهشی 
همکاری 
پژوهشگاه فرهنگ و. اندیشه اسلامی 
هیات علمی 
2016/07/22 
2016/07/22 
موظفی