تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
لیسانس 
 
علوم سیاسی 
دانشگاه باقرالعلوم(ع) 
 
فوق لیسانس 
 
ادیان 
دانشگاه ادیان و مذاهب 
 
سطح 3 
 
 
 
 
فوق لیسانس 
1385 
علوم سیاسی 
دانشگاه باقرالعلوم 
17.00 
دکترا 
1395 
علوم سیاسی 
دانشگاه باقرالعلوم 
18.00