جریان شناسی سیاسی بنی هاشم پس از قیام عاشورا
68 بازدید
محل نشر: تاریخ اسلام - 1385 - شماره 28، زمستان
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در مقاله حاضر، با بهره گیری از دو مفهوم «پارادایم» و «استراتژی سیاسی»، در بعد نظری به کاوش در اندیشه و رفتار جریان های هاشمی پس از قیام عاشورا پرداخته ایم. هم چنین با نگاهی به تاثیرات عاشورا بر هاشمیان، پارادایم اعتقادی ـ سیاسی که متعلق به امامیه است و نیز پارادایم سیاسی که مربوط به سایر رهیافت هاست بررسی شده است. ذيل دو پارادايم اصلی، رهیافت های «علوی ـ فاطمی» با گرایش های امامیان، حسنیان و زیدیان؛ «علوی ـ غیرفاطمی» (حنفیان)؛ و رهیافت «عباسی» مورد کاوش قرار گرفته است. در ادامه اين سه رهيافت با شاخص هايی، چون: انديشه سياسی؛ مبارزه با رژیم/ مبارزه بر رژیم؛ مبارزه باز/ پوشیده؛ اصلاح / انقلاب؛ و نحوه ارتباط با سایر رهیافت ها، سنجیده شده اند.